Computer Basic Language

Variables

Variables คือตัวแปร อันหมายถึง “ค่า” ที่เปลี่ยนแปลงตามที่เรากำหนด

ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ X = 4

ขณะนี้ X = 4 ซึ่ง X สามารถเปลี่ยนแปลงจาก 4 เป็น 5 , 6 … แล้วแต่เราจะกำหนดขึ้นมา ดังนั้น X คือ ตัวแปร (Variable)

ชนิดของตัวแปร (Variables Types)

Operators

Operators คือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เป็นการนำค่า 2 ค่ามา “กระทำ” เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่

คำอธิบาย Operators ที่สำคัญ

Equality คือการเปรียบเทียบ “ค่า” หรือ “ตัวแปร” 2 ตัว

ผลลัพธ์ที่ได้คือ จริง/ไม่จริง (True/False)

Not , Does-not-equal คือการสร้างเงื่อนไข “ไม่” ให้กับค่า หรือ ตัวแปร

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จริง/ไม่จริง (True/False)

ตัวอย่างเช่น ตัวแปร X = 3
!(X === 3) ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับ False หรือ ไม่จริง